Toepassing :

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten , behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de co-contractant, hierna genoemd als klant.

Studies en offertes :

 1.  Onze offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder werden ondertekend en blijven 1 maand geldig. Indien het Btw-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast. Dit ook wanneer er een prijs is overeengekomen BTW inclusief. In afwijking van art. 1793 BW kunnen meer werken met alle middelen van recht worden bewezen.
 2. Alle studies, plannen , tekeningen , documenten , schetsen , stalen en ontwerpen blijven eigendom van Certify+, beschermd door intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en Certify+ behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de totale som van het contract. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
 3. Certify+ berekend het materiaal op basis van het plan of de maatstaat afgegeven door de klant.
 4. Veranderingen van plan of functies van de ruimtes kunnen debietswijzigingen tot gevolg hebben, hier kan Certify+ niet verantwoordelijk geacht worden. Doch zal Certify+ een zo compleet als mogelijk systeem aanbieden en dit overlopen met de klant. Bij tekorten voor de installatie, zal op kosten van de klant, extra materiaal kunnen worden aangekocht aan dezelfde geldende tarieven als in de initiële overeenkomst. Indien om bouwtechnische redenen de unit verplaatst moet worden ,dan kan een meerprijs materiaal gerekend worden.

Leveren van het materiaal :

 1. De goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient er voor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en dat zij deze op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (+15min) zullen worden aangerekend. Forfait van 100euro excl. Btw.
 2. De klant dient bij ontvangst alle goederen te controleren op eventuele vervoersschade en indien beschadigingen onmiddellijk te melden aan Certify+. Dit moet gebeuren bij levering, schade dient gemeld te worden daags erna , later zal niet aanvaard worden door de leverancier of Certify+.
 3. De niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van Certify+ zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald. Dus men mag pas overgaan tot plaatsing na betaling.
 4. Certify+ is een eenmanszaak die instaat voor de levering van de goederen en de overeengekomen
 5. diensten in de offerte. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden van het verkeerd gebruik of schade door foutieve behandeling van het materiaal door de klant.

Plaatsing (zelfplaatsingsrichtlijnen) :

 1. Certify+ bied de nodige ondersteuning, maar de richtlijnen moeten opgevolgd worden om een goede werking te kunnen garanderen.
 2. De plaatsing van de materialen wordt gedaan volgens de geldende regelgeving.
 3. Voor de plaatsing van het ventilatietracé mag niet afgeweken worden van het ontwerp zonder overleg met de verslaggever.
 4. Het center van de ventielen wordt minstens +/-30 cm uit hoeken geplaatst zodat het kan worden afgeregeld en opgemeten. In het geval dit niet zo wordt uitgevoerd zal een ventieldebiet van 0 m³/h worden opgegeven.
 5. Systeem en ventilatietracé worden geplaatst binnen het geïsoleerde volume. Koudebruggen moeten vermeden worden.
 6. De kanalisatie dient luchtdicht te worden afgewerkt.
 7. Bochten vermijden indien mogelijk. Rechtlijnigheid van de kanalisatie is aanbevolen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen + extra voorwaarden :

 1.  Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan een minimum vergoeding van 10% van de overeengekomen prijs. Certify+ behoudt zicht het recht voor de levering van de materialen en of plannen een voorschot te vorderen van 50% op de nog niet geleverde materialen of afgegeven plannen of diensten.
 2. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enig voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet, verhoogd met 4 punten. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige vorm van bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigd bedrag.
 3. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle ander nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 4. Wanneer er een opmeting of keuring ter plaatse is en men moet langer dan 15 min wachten zal er een forfait van 75 euro excl. Btw. extra aangerekend worden. Deze extra vergoeding ontslaat de klant niet van eventuele verdere contractuele verplichtingen. Annulatie kan enkel 72u op voorhand, indien dit op een later moment geannuleerd word zal het volledige bedrag van de keuring gerekend worden aan de klant.
 5. Bij opmeting-inregelen van ventilatie debieten moet de klant zelf in de mogelijkheid zijn om het toestel in de nominale (hoogste) stand te plaatsen door middel van een standenschakelaar , app of op het toestel zelf. Indien Certify+ dit zelf moet uitzoeken ter plaatse zal er een forfait van 100euro excl. Btw/ventilatie unit of EPB eenheid aangerekend worden. Indien de debieten niet goed ingeregeld zijn en er een nieuwe opmeting moet gebeuren zal men dit communiceren met de klant en dan zal deze een nieuwe meting plannen. Kostprijs van de tweede opmeting is 155euro excl. btw./ ventilatie unit of EPB eenheid.
 6. Blowerdoor : Indien de blowerdoortest niet kan doorgaan omdat de constructie zelf nog niet voldoende luchtdicht is (bv. door het ontbreken van een kelderdeur), dan wordt een forfait van 100euro excl. Btw doorgerekend als uw woning zich binnen een straal van 35 km van onze maatschappelijke zetel bevindt. Voor woningen die zich buiten deze straal bevinden zal er nog een extra kost bijkomen. Dit ontslaat de klant op geen enkele wijze van alle andere contractuele verplichtingen.
 7. De prijs die we geven voor blowerdoor bij meerdere wooneenheden (bv appartementen) is de prijs
 8. wanneer we de hoofdkanalen kunnen afsluiten met een ballon, indien we de kanalen niet zonder mogelijke schade kunnen loskoppelen, dan zullen we de ventielen apart afplakken. De kost hiervoor is 5euro/ventiel. Certify+ zal deze beslissing volledig zelfstandig nemen, daar hij voor mogelijke schade aansprakelijk zou kunnen zijn. Uiteraard zal hij de klant hiervan op de hoogte brengen wanneer hij ter plaatse is. Wanneer Certify+ betonboringen dient uit te voeren zal de klant aanduiden waar deze mogen komen, Certify+ kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke schade aan leidingen, water, gas, elektriciteit of andere technieken door doorboringen. Betonboringen maken lawaai en er is ook stof en vuil hinder. De ruimtes waar de boringen dienen te gebeuren moeten ontruimd zijn. Indien dit niet is gebeurd op het moment dat de boringen doorgaan, dan zal Certify+ er van uitgaan dat dit geen probleem is voor de klant. Prijzen betonboringen diameter kleiner dan dia 120mm = 25euro excl. btw ; dia 120mm tot dia 160mm = 40euro excl. Btw ; dia 161mm tot dia 180mm is 45euro excl. Btw ; dia 181mm tot dia 215mm = 65euro excl. Btw.
 9. De klant van zijn kant kan, behoudens hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden werd
 10. geregeld, voor het overige ongehinderd aanspraak maken op de gemeenrechtelijke schadevergoeding. Voor niet-tijdige levering wordt een forfaitaire schadevergoeding voorzien van vijf euro per dag, met een maximum van 5% van de totale overeengekomen prijs.

Betaling :

 1.  De prestaties worden gefactureerd zoals afgesproken in de overeenkomst. 10% voorschot bij
 2. goederen/bestelling zelfplaatsing, het resterende bedrag zal betaald worden 1 week alvorens de goederen worden geleverd. Bij zelfplaatsing ,geen betaling is geen levering. Indien er diensten besteld zijn zoals keuringen of certificaten dienen deze binnen de 14 dagen betaald te worden na verzending van de factuur via mail of post. Totaal offertes zullen in schijven afgerekend worden, bepaald in de offerte. Bij ventilatie plaatsing door Certify+ zal een voorschot gevraagd worden in functie van de opdracht met een minimum van 50% en met een maximum van 70%. Certify+ zal niet starten met werken wanneer het voorschot niet ontvangen is.
 3.  Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij
 4. aangetekend schrijven worden betwist.

Bevoegdheid :

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van Dendermonde. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

download de algemene voorwaarden hier als .pdf-bestand